Regelgeving Vrijstelling van schoolbezoek

Regelgeving Vrijstelling van schoolbezoek

Vrijstelling van schoolbezoek

Op Basisschool De Venen kunt u voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek aanvragen. De regels voor vrijstelling zijn als volgt:

Vrijstelling van schoolbezoek is mogelijk in de volgende gevallen: 

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: twee dagen 

 • 12½ of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag 

 • 12½, 25, 40, 50 of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio's.  

 • 25, 40 of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag 

 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur 

 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur 

 • Verhuizing: één dag 

GRADEN IN VERWANTSCHAP: 

1e graad: ouders 

2e graad: grootouders, broers en zussen 

3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen) 

4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen) 

GEEN EXTRA VERLOF 

in de volgende gevallen: 

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp 

 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties 

 • Eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte 

 • Familiebezoek in het buitenland 

 • Het argument 'mijn kind is nog jong' 

 • Het argument 'vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven 

VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD 

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:  

 • Als tenminste één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector en de horeca 

 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de voorjaarsvakantie, de meivakantie, de kerstvakantie en de zomervakantie. 

 • De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar 

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.  

5-JARIGEN 

Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in goed overleg met de schooldirecteur. Is dit niet genoeg, dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra thuisblijven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.  

VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG OF VOOR CARNAVAL 

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. 

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren. Overigens staat het (rooms-katholieke) scholen vrij de voorjaars- of carnavalsvakantie te plannen tijdens het carnaval. Dit geldt ook voor andere scholen waar het overgrote deel van de leerlingen een religieus feest viert dat niet samenvalt met een officiële feestdag, bijvoorbeeld bid- en dankdag bij reformatorische scholen of islamitische feestdagen op islamitische scholen. 

VERLOF DOOR OVERMACHT 

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om éénmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Wanneer de vrijstelling om ten hoogste tien dagen in een schooljaar gaat, dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van ouders. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Uitgangspunt bij aanvragen van verzoeken om extra verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden is dat dit verlof kan worden gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.  

BIJZONDERE TALENTEN 

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moet verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling. 

VERLOF AANVRAGEN 

Verlof kunt u aanvragen middels het formulier 'aanvragen vrijstelling van geregeld schoolbezoek', dat te verkrijgen is op de administratie van de school. U kunt het formulier ook vinden op deze website. Het formulier kunt u inleveren bij de directeur van de school. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Deze regel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of wanneer de termijn van acht weken niet redelijk of realistisch is door een bijzondere omstandigheid. 

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar. De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. 

BEZWAAR EN BEROEP 

Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor extern advies worden ingewonnen, dan wordt dit schriftelijk gemeld. De aanvrager van het verlof heeft het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan. 

VERZUIM ZONDER TOESTEMMING 

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekendje weg of iets dergelijks), is de schooldirectie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. 

De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Indien er eerder proces-verbaal voor 'luxe'-verzuim is opgemaakt, zullen de ouders worden gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. 

Vrijstelling van schoolbezoek in het kader van Educatieve Keuzedagen

Ook bestaat de mogelijkheid om educatieve keuzedagen aan te vragen. Educatieve keuzedagen zijn dagen die bestemd zijn voor ouders die een educatie activiteit met hun kind willen ondernemen. Er zijn maximaal twee dagen per kind per schooljaar beschikbaar. Het is niet de bedoeling deze dagen te gebruiken als 'verlengde' vakantie.

Klik op onderstaande link om het formulier voor vrijstelling van schoolbezoek of vrijstelling van schoolbezoek in het kader van Educatieve Keuzedagen te downloaden:

Formulier vrijstelling schoolbezoek in het kader van Educatieve Keuzedagen

Formulier vrijstelling schoolbezoek regulier